+420 734 604 128
general terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a služeb ve společnosti 3D FITNESS Gym s.r.o., které spravují pobočku fitness akademie a fitness centra společně s internetovými stránkami www.3DFA.cz
 • podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je 3D FITNESS Gym s.r.o. IČO 08526966. Sídlo společnosti Veletržní 826/61, Holešovice, 170 00 Praha 7. a kupujícího
 • veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky
 • je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)
 • je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravenými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel
Další podmínky:
 • během výuky je zakázáno pořizovat jakékoliv video a audio záznam
 • frekventant podpisem přihlášky souhlasí s uveřejněním své osoby v seznamu absolventů daného programu a s použitím pořizovaných fotografií či videozáznamem organizátorem během výuky a jejich následným zveřejněním při propagaci programu organizátora

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu za účelem úspěšného splnění smlouvy. Při objednávání zboží nebo služeb požadujeme od kupujícího pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu. Tyto informace jsou chráněny a jsou nepřístupné třetí straně.

Způsob rezervace 3D FITNESS Gym

 • klient může využít lekci bez předchozí rezervace jako tzv. Příchozí klient a zaplatit na místě dle platného ceníku.
 • rezervační systém je přístupný pouze pro držitele permanentek a aktivním kontu předplacených vstupů
 • pro vstup do rezervačního systému mohou klienti využít i online platbu GoPay, tím své konto zaktivují a na danou lekci se mohou registrovat předem

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas

 • s podmínkami a pravidly pro registraci a účast na programu
 • s uveřejněním v seznamu absolventů daného programu a s použitím pořizovaných fotografií a videozáznamu organizátorem během výuky a jejich následným zveřejněním při propagaci programu organizátora
 • souhlasí s tím, že během výuky nebude pořizovat žádný video a audio záznam
 • s použitím poskytnutých údajů k marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-mailem apod.), zákazník může požádat písemně o výmaz z databáze na e-mailovou adresu gym@3dfitnessgym.cz, nebo se vymazat sám ze systému automatického zasílání novinek

Informace o cenách a způsob placení

Ceny zboží a služeb
 • všechny ceny jsou pro spotřebitele konečné
 • prodej služeb, tedy pokud není uvedeno je realizováno v rámci společnosti 3DFITNESS Gym s.r.o., který není plátcem DPH
 • s celkovou cenou svého nákupu je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením
 • uplatnění poskytnutých slev se řídí dle informací na jednotlivých internetových stránkách
Platby za zboží nebo služby je možno provést několika způsoby
 • převodem či vkladem na účet CSOB, dle zálohové faktury
 • online elektronickou peněženkou GOPAY
 • platební kartou
 • v hotovosti na místě
Storno poplatky
 • V případě požadování vrácení platby bude kupujícímu účtován storno poplatek:
 • 300 Kč - storno v případě nemoci a dodání lékařského potvrzen
 • 25 % z ceny - storno v době od 14 do 10 dnů před začátkem akce, minimálně však 300 Kč
 • 50 % ceny - storno v době od 10 do 5 dnů před začátkem akce 100 % z ceny storno během 4 dnů před začátkem akce
 • 0 Kč - pokud akci kupující stornuje před začátkem a bude mít za sebe náhrad
 • 150 Kč - v případě vracení plateb na zahraniční účet účastníka kurzu

Ustanovení týkající se provozu 3D FITNESS Gym

Klientem klubu se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o členství, nebo které byl vstupu do klub umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky klubu (dále také jen „klient“). Službami poskytovanými klubem se rozumí poskytování prostorů a zařízení klubu ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb dle nabídky klubu. Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem klubu, který je vyvěšen na viditelném místě na recepci klubu a řídit se tímto provozním řádem, smlouvou o členství, pokud byla uzavřena, a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům klubu (personálu). Během provozu klubu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených klubem, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce,ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou klubu doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou klubu konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb klubu, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient je povinen řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození je klient povinen uhradit částku 50,- Kč jako náklady za výměnu zámku. Peníze a další cennosti nesmí být ponechány v šatních skříňkách a musí být uloženy na recepci nebo v bezpečnostních schránkách. Provozovatel neodpovídá za peníze a další cennosti neuložené uvedeným způsobem. V případě zakoupení tzv. permanentní vstupenky dle aktuální nabídky klubu obdrží klient oproti záloze 50,-Kč členskou kartu, která mu umožňuje čerpání jednotlivých služeb. Karta je majetkem klubu a je zapůjčena klientovi klubu, který se zavazuje ji chránit před poškozením, či zneužitím. Záloha bude klientovi vrácena při vrácení karty. V případě ztráty či poškození karty je klient povinen uhradit částku 50,- Kč jako náklady na pořízení nové karty, provozovatel je oprávněn tuto částku započítat oproti složené záloze. Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje (neplatí v případě jednorázových vstupů). Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (zákon o ochraně osobních údajů). V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření. Prostory a vybavení klubu jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat je v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni poskytovaných služeb. Před zahájením (po ukončení) provozu dle denního rozvrhu se všechny prostory klubu, šaten, a sprch umyjí teplou vodou, obsahující čistící prostředek (Savo). Personál klubu je povinen během dne utírat cvičební stroje a nářadí vodou s dezinfekčním roztokem a zařízení recepce teplou vodou s čistícím prostředkem. V klubu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor klubu je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby klub opustily. Pokud tak neučiní mohou být z klubu bez náhrady vyvedeny. Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat. Rezervace na hodiny jsou závazné a je možné je měnit/rušit nejpozději 12 hodin před začátkem hodiny. V případě, že se klient na zarezervovaný termín nedostaví, odečítá se mu automaticky vstup z permanentky, nebo je povinen zaplatit částku odpovídající hodnotě vstupu. Do klubu je povoleno vnášet pouze nápoje zakoupené na recepci 3DFA. Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách klubu. V Praze 1.11.2019